Mirë se vini

Motoja

Kolegji Evropian “JURIDICA” është institucion i arsimit universitar në Republikën e Kosovës që ofron programe akademike të studimeve nga fusha juridike dhe fusha e politikave publike dhe menaxhimit me drejtime – specializime bashkëkohore, me staf akademik të kualifikuar me eksperiencë jo vetëm në nivel nacional por edhe ndërkombëtar.

Trajnimi

Njoftohen të gjithë maturantët e Republikës së Kosovës se Kolegji Evropian “Juridica” ndan 10 bursa të studimeve për vitin akademik 2015-2016.

Bursat do të ndahen në këto programe studimi:

1. FAKULTETI JURIDIK (4 Bursa)
….Drejtimet- specializimet:
–  PRONËSIA DHE PATUNDSHMËRIA
–  E DREJTA BIZNESORE DHE KOMERCIALE
–  KRIMINOLOGJI DHE PENOLOGJI
–  E DREJTA EVROPIANE DHE ITNEGRIMET

2. FAKULTETI I KRIMINALISTIKËS DHE SIGURISË (3 Bursa)
….Drejtimet- specializimet:
–  DETEKTIV DHE INVESTIGIM I KRIMIT
–  KRIME EKONOMIKE DHE ANTIKORRUPSION
–  RENDI PUBLIK DHE SIGURIA

3. FAKULTETI I POLITIKAVE PUBLIKE DHE MENAXHMENTIT (3 Bursa)
….Drejtimet- specializimet:
–  MENAXHIMI PUBLIK
–  MENAXHIMI I SEKTORIT TË SIGURISË DHE SEKTORIT KORREKTUES
–  MENAXHIMI I EMERGJENCAVE DHE AMBIENTIT
–  POLITIKAT SOCIALE

Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes e-mailit: administrata@kolegji-juridica.org duke i dërguar këto të dhëna:

- Emri dhe mbiemri,
- Ditëlindja,
- Vendlindja,
- Shkolla,
- Komuna,
- e-mail,
- Nr. i telefonit dhe
- Programin për të cilin aplikon.

Vendi i mbajtjes së testit për bursat është në selinë e Kolegjit Evropian “Juridica” në Prishtinë, rr. “Nazim Gafurri”nr. 52 (rruga për Gërmi, përball Agjencionit Kundër Korrupsionit).

Afati i fundit për aplikim është data: 30.05.2015.

Për më shumë informata kontakto në e-mail: administrata@kolegji-juridica.org apo në numrat: 049/511-111 ose 038/ 517-347 (nga ora 09:00-19:00).

.

 

0010101010

Në bazë të ligjit për Arsimit e Lartë të Kosovës ligji nr. 04/L-037 dhe  nenit 13, 16 të Statutit të Kolegjit Evropian “ Juridica”- Prishtinë, Bordi drejtues i Kolegjit shpall:

 KONKURS

Për mësimdhënës me angazhim të rregullt – orar të plotë, në këto programe të studimit:

. . . . . 1. Programi: Juridik

. . . . . 2. Programi: Politika Publike dhe Menaxhment

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët e interesuar duhet të kenë të përfunduar studimet në nivelin: Dr.sc. (doktor të shkencave); PhD kandidat; Mr.sc. (magjistër të shkencave) – Master, përparësi kanë ata me titull akademik;
 • Të kenë rezultate në punën kërkimore shkencore (të bashkëngjitet lista e punimeve dhe projekteve);
 • Të kenë aftësi për mësimdhënie, aftësi komunikuese dhe prezantuese;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi
 • Të kenë aftësi për përdorimin e teknologjisë informative në kërkime shkencore dhe në mësimdhënie;

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • CV
 • Kopja e diplomës së kualifikimit e studimeve të Doktoratës;
 • Vendimi mbi thirrjen akademike (nëse ka);
 • Vendimi/aplikimi për nostrifikim të diplomës (për diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës)
 • Kopje e letërnjoftimit
 • Dëshmitë që vërtetojnë përvojën në punët kërkimore shkencore;
 • Si dhe dokumente të tjera që vërtetojnë shkathtësitë në mësimdhënie.

Kolegji Evropian “Juridica” ofron mjedis atraktiv për mësimdhënie dhe  kërkime shkencore.

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë dokumentët e kërkuara në objektin e Kolegjit Evropian “Juridica” në rrugën “Nazim Gafurri” nr. 52 në Prishtinë ose në email: administrata@kolegji-juridica.org. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të ftohen  për intervistim.

Konkursi mbetet i hapur prej datës: 06.05.2015 deri më 22.05.2015.

 .

Me dt.20.05.2015, disa nga studentët e përzgjedhur (viti i III) të Fakultetit Juridik të Kolegjit Evropin “Juridica”, vizituan Kuvendin e Republikës së Kosovës.

DSC_0032

DSC_0062            DSC_6

Sot më 12.05.2015, në Kolegjin Evropian “Juridica”, ishin për vizitë nxënësit e Gjimnazit “Frang Bardhi”, njëkohësisht fituesit e Garës Republikane për Kushtetutën e Kosovës.

1126            11217966_596139803822572_7212382657409317955_n