Home » APLIKIMI DHE REGJISTRIMI

APLIKIMI DHE REGJISTRIMI

Kolegji Evropian “JURIDICA” do të pranojë një numër të kufizuar studentësh për çdo fakultet, duke synuar cilësinë sa më të lartë të përgatitjes së tyre profesionale e shkencore.
Kandidatët, të cilët dëshirojnë të regjistrojnë studimet në Kolegjin Evropian “JURIDICA”, duhet të plotësojnë kritetet e mëposhtme:

  • Të kenë të kryer shkollën e mesme, të cilën e dëshmojnë me diplomë origjinale sipas ligjeve të aplikueshme në Republikën e Kosovës;
  • Të kenë të kryer testin e maturës shtetërore.

Të drejtën e pranimit në studime në Kolegjin Evropian “JURIDICA” e kanë edhe personat që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në legjislacionin pozitiv të Republikës së Kosovës.
Afatet e regjistrimit: korrik – gusht (afati i parë) dhe gusht-shtator (afati i dytë).

_____________________________________________________________________________________________

Në bazë të nenit 26, 27 dhe 86 të Statutit të Kolegjit Evropian “Juridica” Prishtinë, Këshilli Mësimor Shkencor, në mbledhjen e mbajtur me datën 10.07.2014, mori vendim të shpallë:

KONKURS

Për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2014- 2015 në programet e akredituara BACHELOR dhe MASTER

- FAKULTETI I KRIMINALISTIKËS DHE SIGURISË – 3 vjeçar (B.A.)

Në këto drejtime studimi:

– Detektiv dhe Investigim i Krimit
– Krime Ekonomike dhe Antikorrupsion
– Rendi Publik dhe Siguria

- FAKULTETI JURIDIK I PËRGJITHSHËM – 4 vjeçar (B.LL)

Në këto drejtime studimi:

– Pronësia dhe Patundshmëria
– E Drejta Biznesore dhe Komerciale
– Kriminologji dhe Penologji
– E Drejta Evropiane dhe Integrimet

- FAKULTETI I POLITIKAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT – 3 vjeçar (B.A)

Në këto drejtime studimi:

– Menaxhimi Publik
– Menaxhimi i Sektorit të Sigurisë dhe Sektorit Korrektues
– Menaxhimi i Emergjencave dhe Ambientit
– Politikat Sociale

- FAKULTETI PËR BIZNES DHE MENAXHMENT – 3 vjeçar (B.A.)

Në këto drejtime studimi:

– Menaxhimi i Prokurimit dhe Logjistikës
– Menaxhimi Bankar
– Ndërmarrësi

Pranimi i studentëve në studimet universitare:

Kolegji Evropian “Juridica”, në vitin e parë të studimeve, për vitin akademik 2014-2015, do të regjistrojë studentë në studime të rregullta dhe me korrespondencë.

Kushtet për pranim në studime universitare:

– Suksesi i treguar në shkollë të mesme;
– Rezultati nga provimi kombëtar i maturës

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim (Bachelor):

1. Formulari i aplikimit;
2. Certifikata e provimit kombëtar të maturës;
3. Diploma e shkollës së mesme dhe dëftesat e viteve përkatëse;
4. Certifikata e lindjes.

- POLITIKAT PUBLIKE DHE MENAXHMENT (STUDIMET MASTER)

Në këto drejtime studimi:

– Menaxhimi i Sigurisë
– Menaxhimi Publik
– Politika Publike

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim (Master):

1. Formulari i aplikimit;
2. Diploma mbi përfundimin e studimeve Bachelor;
3. Dëshmia mbi notën mesatare;
4. Certifikata e lindjes.